Noodzaak van dilateren

Thermische spanningen treden op als gevolg van de temperatuurschommelingen in het klimaat. Bij opwarming van de constructie, ook een spouwmuur met metselwerk, vindt uitzetting plaats en bij koeling krimpt de constructie. Vocht, krimp en doorbuiging van de (hoofd)constructie hebben invloed op het metselwerk van de buitengevel. Dit betekent dat bij grote muurvlakken maatregelen genomen moeten worden om ongewenste scheurvorming te voorkomen. Het aanbrengen van dilataties is daarvan een voorbeeld.

Standaard advies

Standaard wordt uitgegaan van een aantal basisrichtlijnen met benodigde afstand tussen dilataties. Deze basisrichtlijnen zijn ontleend uit :

  • NEN-EN 1996-2 Eurocode 6: ‘Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk’- deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk.
  • De CUR aanbeveling 82: ‘Beheersing van scheurvorming van steenconstructies’ geeft richtlijnen voor dilataties in metselwerk.

Architecten kunnen zich vaak niet goed vinden in het door of namens de steenproducent opgestelde dilatatieadvies. Het ontworpen gevelbeeld kan hierdoor ruw verstoord worden. Uit deze wens is een nieuwe rekenmodule ontwikkeld in samenwerking tussen marktpartijen en TU Eindhoven.

Advies op maat met nieuwe rekenmodule

Bij verantwoord dilateren ontstaat een advies op maat. Aan de hand van het type metselsteen, de verwerkingsmethode, type van de metsel- of doorstrijkmortel, de uitvoeringsperiode voor het metselwerk, de oriëntatie van het metselwerk en niet in de laatste plaats de metselwerkdetaillering wordt nagegaan wat mogelijk is. Verrassende in het oog springende resultaten kunnen bij verantwoord dilateren worden bereikt.

 


Interview met Prof. Dirk Martens over nieuwe dilatatietool

Nieuw instrument geeft praktisch handvat voor dilateren metselwerk

Interview Dirk Martens – ‘Aan de basis voor een goed gedetailleerde metselwerk gevel liggen een intensieve samenwerking en stevige afspraken aan het begin van een ontwerpproces’, zo stelt hoogleraar Dirk Martens. Vanuit de TU Eindhoven ontwikkelde hij met een aantal partijen uit de praktijk een instrument dat bij deze samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerper en uitvoerende partijen de basis voor ontwerpbeslissingen kan vormen…. Lees verder